Mijn klantenpagina Inloggen
Bescherming van gegevens

 Bescherming van gegevens

 
Miriale zijn eigendom van Manidis SA. Manidis SA ("Manidis") die optreedt als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens wenst de klanten ("klanten") te informeren over de wijze waarop wij de gegevens die wij van onze klanten krijgen, verwerken overeenkomstig de nieuwe Europese verordening nr. 679/2016 in verband met de verwerking van persoonsgegevens ("Europese privacyverordening"), die vanaf 25 maart 2018 van toepassing is.


1. Verwerkingsverantwoordelijke en verwerkers

Manidis SA met maatschappelijke zetel te Route de la Pale 18, CH-1026 Denges, is de verwerkingsverantwoordelijke die kan worden gecontacteerd op het volgende e-mailadres: dataprotection@manidis.ch Een volledige lijst van de verwerkers kan worden aangevraagd via bovenvermeld e-mailadres.


2. Verzamelde persoonsgegevens

Volgens deze Policy zal Manidis de persoonsgegevens die het van zijn klanten heeft gekregen, verwerken; deze gegevens kunnen de volgende gegevens omvatten:

a) Persoonsgegevens en contactgegevens die door de klanten worden verstrekt wanneer ze een product aankopen of genieten van een dienst die door Manidis wordt verstrekt;
b) Gegevens die worden verstrekt bij het vragen van informatie of bijstand;
c) Gegevens die worden verstrekt via onderzoeken, competities of wedstrijden die door Manidis worden georganiseerd op voorwaarde dat in dit geval deze Policy wordt geïntegreerd in specifieke Policy’s die gaan over de verwerking van persoonsgegevens tijdens elke wedstrijd;

Manidis zal geen gezondheidsgegevens of in het algemeen andere bijzondere categorieën van gegevens verwerken die worden gedefinieerd in artikel 9 van de Europese privacyverordening. Persoonsgegevens van minderjarigen worden verwerkt op de wijze die wordt uitgelegd in punt 8 van deze Policy.
Bovengenoemde categorieën van gegevens worden alleen verwerkt in de mate die nodig is voor de doeleinden beschreven in punt 4 van deze Policy.


3. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de klanten worden verwerkt met behulp van geautomatiseerde of andere middelen en worden beschermd door de implementatie van adequate beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te waarborgen. In het bijzonder implementeert Manidis technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens worden beschermd tegen verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van, of toegang tot, doorgegeven, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.
Wanneer het niet langer nodig is om de persoonsgegevens te verwerken voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op het einde van de bewaartermijn (verder uitgelegd in punt 10), zal Manidis persoonsgegevens anonimiseren en identificatoren verwijderen.


4. Verwerkingsdoeleinden

Manidis zal zijn klanten vragen om hun persoonsgegevens te verstrekken voor de volgende doeleinden:
a) Het verzoeken om of het genieten van een dienst die door Manidis wordt verstrekt, met inbegrip van de deelname aan cursussen, wedstrijden of klantendiensten, en het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering jegens de klanten of anderen (gezamenlijk gedefinieerd as: "contractuele doeleinden");
b) Het nakomen van wettelijke en regelgevende verplichtingen (gedefinieerd als: "wettelijke doelstellingen");
c) Wanneer de klant zijn toestemming geeft om nieuwsbrieven, marketingcommunicatie via traditionele en andere middelen, waaronder e-mail, SMS, MMS, sociaal netwerk, instant messages, mobiele applicaties, banner, fax, post en telefoon te sturen, om producten en/of diensten die door Manidis worden aangeboden te promoten en/of te verkopen en om andere onderzoeken uit te voeren om de tevredenheid van de klanten met de diensten te evalueren (gedefinieerd als "marketingdoeleinden");
d) Wanneer de klant zijn toestemming geeft om marketingcommunicatie van andere bedrijven van de groep en/of andere commerciële partners van de volgende categorieën te verzenden: uitgevers, grootwinkelbedrijven, speelgoedverkopers en distributeurs van consumptiegoederen met betrekking tot hun producten/diensten op de wijze die wordt uitgelegd in het vorige punt; een lijst van deze onderwerpen kan door de klanten worden aangevraagd (gedefinieerd als: "marketingdoeleinden van derden");
e) Wanneer de klant zijn toestemming geeft om commerciële communicatie te verzenden op de wijze die wordt gedefinieerd in de punten c) en d) op basis van voorkeuren, kenmerken en gewoonten van de klanten of om op deze basis analyses uit te voeren (gedefinieerd als: "profileerdoeleinden”);
f) Wanneer de klant zijn toestemming geeft voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van Manidis, om niet meer dan 3 maandelijkse nieuwsbrieven en communicaties met betrekking producten/diensten van Manidis te sturen naar klanten die uitsluitend op basis van algemene categorieën zoals leeftijd zijn geïdentificeerd, het feit dat ze een nieuwsbrief die eerder werd verzonden, hebben geopend of hoe ze hun aankopen doen (gedefinieerd als: "doeleinden inzake gerechtvaardigd belang en marketing") en
g) Het uitvoeren van activiteiten die functioneel zijn voor de overdracht van filialen, overnames, fusies, splitsingen of andere wijzigingen en die operaties verrichten (gedefinieerd als: "doeleinden inzake gerechtvaardigd belang en zakelijke doeleinden").


5. Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van persoonsgegevens voor contractuele doeleinden is verplicht, omdat het noodzakelijk is om te genieten van de specifieke diensten die Manidis aanbiedt.
De verwerking van persoonsgegevens voor wetgevingsdoeleinden is verplicht, omdat dit door de toepasselijke wetgeving wordt vereist. Indien de klant niet wenst dat zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden worden verwerkt, kan Manidis zijn diensten niet leveren.
De verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden van Manidis, voor marketingdoeleinden van derden en voor profileringdoeleinden is niet verplicht, en onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de klant. Indien de consument zijn toestemming echter niet geeft, kunnen Manidis, andere bedrijven van dezelfde groep en/of andere geselecteerde commerciële partners de klant niet informeren over nieuwe producten/diensten, promoties, gepersonaliseerde aanbiedingen, of marktonderzoeken uitvoeren of andere communicatie en materialen verzenden die in overeenstemming zijn met hun interesses.
De verwerking voor doeleinden inzake gerechtvaardigd marketingbelang is functioneel voor het nastreven van een gerechtvaardigd belang van Manidis, dat terdege in evenwicht is met de belangen van de consumenten en zal, rekening houdend met de beperking tot deze vorm van verwerking zoals uitgelegd in punt 4. f), worden uitgevoerd vanaf 25 mei 2018, wanneer de Europese Privacyerordening van toepassing wordt.
De verwerking voor doeleinden inzake gerechtvaardigde zakelijke belangen wordt uitgevoerd volgens art. 24 lid 1. d) van de privacycode en om het gerechtvaardigde belang van Manidis en zijn tegenhangers na te streven om de daarin aangegeven economische activiteiten uit te voeren, volgens art. 6. f) van de Europese privacyverordening, en dat terdege in evenwicht is met de belangen van de klanten, aangezien de verwerking alleen wordt beperkt voor zover deze noodzakelijk is om dergelijke operaties uit te voeren.


6. Mededeling van persoonsgegevens

Voor de doeleinden die worden uitgelegd in punt 4 kan Manidis de persoonsgegevens van klanten, die strikt noodzakelijk zijn voor elk soort verwerking, mededelen aan de volgende categorieën van betrokkenen:
a) Werknemers, medewerkers en leveranciers van Manidis, in het kader van de uitvoering van hun taken en/of contractuele verplichtingen en in verband met de handelsbetrekkingen met de klanten;
b) Onderleveranciers en/of onderaannemers binnen de activiteiten die verband houden met de verlening van diensten en producten aangeboden door Manidis;
c) Andere vennootschappen van de groep, nationale en internationale, zoals uiteengezet in punt 7 hierna;
d) Postkantoren en koeriers om producten die zijn gekocht door de klanten en/of andere materialen die verband houden met de diensten die door Manidis worden aangeboden, te verzenden en te leveren;
e) Juridische, administratieve en fiscale adviseurs, binnen de grenzen van wat noodzakelijk of functioneel is voor de activiteiten van Manidis, op de wijze die hierboven is uitgelegd;
f) Financiële instellingen voor het beheer van inkomsten en betalingen die voortvloeien uit de uitvoering van het contract met de klant.
Persoonsgegevens van klanten worden niet vrijgegeven.


7. Buitenlandse doorgifte van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van de klanten kunnen vrijelijk worden doorgegeven buiten het nationale grondgebied naar andere Europese landen, maar ze kunnen ook worden doorgegegeven buiten de Europese Unie, en met name in Rusland, Japan en de VS.
Telkens wanneer Manidis persoonsgegevens buiten de Europese Unie doorgeeft, zal Manidis redelijke stappen ondernemen en de passende voorzorgsmaatregelen nemen om de persoonsgegevens, volgens art. 44 van de privacycode en de artikelen 45 en 46 van de Europese privacyverordening, zorgvuldig te bewaren.
De klanten hebben het recht om een kopie van de gegevens die in het buitenland worden bijgehouden te verkrijgen en om informatie te ontvangen over de plaats waar de gegevens worden bewaard, door deze rechtstreeks aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen via de contactgegevens vermeld in punt 9 van dit document.


8. Gegevens van betrokkenen beneden 18 jaar

Van de diensten die door Manidis worden aangeboden, kan ook worden genoten door personen beneden 18 jaar, dus minderjarigen. In dit geval verzamelt en verwerkt Manidis de persoonsgegevens van minderjarigen uitsluitend voor de doeleinden en op de wijze uitgelegd in deze Policy in overeenstemming met de bepalingen van de Europese privacyverordening voor de verwerking van persoonsgegevens van minderjarigen (artikel 8) en met de voorafgaande toestemming van een ouder of een andere wettelijke voogd, wiens gegevens alleen worden verzameld met het oog op het verkrijgen van die toestemming.


9. Rechten van de klanten

Wat zijn persoonsgegevens betreft, kan de klant zonder bijkomende kosten en op elk moment de volgende rechten uitoefenen:
a) Bevestiging krijgen dat persoonsgegevens over hem of haar worden verwerkt en, waar dat het geval is, toegang krijgen tot de persoonsgegevens;
b) De oorsprong van de gegevens, de doeleinden en de wijze waarop ze worden verwerkt en de logica die wordt toegepast voor de verwerking met geautomatiseerde middelen kennen;
c) De update, rectificatie of - indien hij geïnteresseerd is - de integratie van de gegevens vragen;
d) De wissing, anonimisering of blokkering van gegevens die op onrechtmatige wijze zijn verwerkt, vragen of om gerechtvaardigde redenen bezwaar maken tegen de verwerking;
e) Geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens voor directmarkingdoeleinden, hetzij geautomatiseerd of op een meer traditionele wijze;
f) Zijn toestemming te allen tijde intrekken, zonder de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming te beïnvloeden voordat deze wordt ingetrokken.

Samen met de bovengenoemde rechten, zullen de klanten, vanaf 25 mei 2018 ook genieten van de rechten die zijn vervat in punt 10. c) hierna.
De klanten kunnen op elk moment hun recht uitoefenen, hun contactgegevens wijzigen, aan Manidis wijzigingen en updates met betrekking tot hun gegevens melden, meer informatie krijgen over de verwerking van hun persoonsgegevens door Manidis, door een e-mail te sturen naar het volgende adres: dataprotection@manidis.ch of door het volgende nummer te bellen 02 808 74 74
10. Verdere bepalingen die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zijn
De volgende bepalingen zullen volledig van kracht worden vanaf 25 mei 2018, wanneer de Europese privacyverordening van toepassing wordt.

a) Bewaartermijnen voor persoonsgegevens: Manidis bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld, overeenkomstig punt 2 van deze Privacy Policy. In elk geval zijn de volgende bewaartermijnen van toepassing voor deze specifieke doeleinden:

➢Persoonsgegevens die voor contractuele doeleinden worden verzameld (punt 4.a), worden bewaard voor de duur van het contract en gedurende 10 jaar na de beëindiging ervan om een recht van Manidis uit te oefenen/te verdedigen, zowel in rechte als daarbuiten, ingeval er een claim zou voortvloeien uit het contract;
➢Persoonsgegevens die worden verzameld voor wetgevingsdoeleinden (punt 4. b) worden bewaard in overeenstemming met de specifieke wettelijk voorgeschreven verjaringstermijnen;
➢Persoonsgegevens die worden verzameld voor marketingdoeleinden van Manidis (par. 4. c) worden bewaard voor de duur van de geleverde dienst, de deelname aan de wedstrijd en/of de verzameling en gedurende 2 jaar na de verzameling en/of de beëindiging van de aangeboden dienst;
➢Persoonsgegevens die worden verzameld voor marketingdoeleinden van anderen en voor profileringsdoeleinden (punt 4. d en e) worden gedurende 12 maanden na de verzameling bewaard;
➢Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden inzake een gerechtvaardigd zakelijk belang (punt 4. g) worden gedurende 10 jaar vanaf het moment waarop ze worden verzameld, bewaard.

Zodra deze voorwaarden zijn verlopen, worden de persoonsgegevens van de klanten gewist / geanonimiseerd en/of geaggregeerd.

b) Aanvullende rechten: de klant heeft op elk moment en op de wijze uitgelegd in het vorige punt het recht om:
- Een beperking van de verwerking te vragen wanneer: (i) de juistheid van de persoonsgegevens door de betrokkene wordt betwist, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren; (ii) de verwerking onrechtmatig is en de betrokkene zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan verzoekt; (iii) Manidis de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene ze nodig heeft voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering; (d) de betrokkene overeenkomstig artikel 21.1 van de Europese Privacyverordening bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene;
- Het wissen van persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging te vragen;
- De overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens te vragen;
c) Instellen van een vordering bij de nationale autoriteiten voor de verwerking van persoonsgegevens.


11. Updates

Dit document is van kracht vanaf de datum die wordt vermeld in de kop.
MANIDIS kan dit document wijzigen en/of integreren, ook als gevolg van verdere wijzigingen en/of integratie van de Europese privacyverordening. Updates en wijzigingen worden van tevoren gemeld en de klanten kunnen de update-Policy altijd bekijken via de volgende link https://miriale.com/be/nl/staticpages/consumerprivacy.aspx
Als u twijfels, vragen of klachten hebt met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende adres dataprotection@editionsManidis.ch of door het volgende nummer te bellen 02 808 74 74

naar de Hoofdpagina